en pl ru de it fr es
Buy & Download

Bitwa o Anglię

Bitwa o Angli? to jedno z najwi?kszych powietrznych star? II wojny ?wiatowej. Trwa?a od 9 lipca 1940 r. do maja 1941 r. Brytyjskie si?y lotnicze musia?y stawi? czo?a pot?dze niemieckiej Luftwaffe, odmawiaj?c wrogowi przewagi w powietrzu, chroni?c istotne obiekty wojskowe i przemys?owe, a tak?e opieraj?c si? propagandzie. Niemcy chcieli w ten sposób zmusi? Wielk? Brytani? do poddania si? i podpisania traktatu pokojowego lub utorowa? sobie drog? do rozpocz?cia operacji „Lew morski". Kryptonim ten oznacza? inwazj? na Wyspy Brytyjskie. Aby zrealizowa? swój cel, Luftwaffe musia?a osi?gn?? przewag? w powietrzu.


Cz??? historyków twierdzi, ?e bitwa trwa?a od 9 lipca do 31 pa?dziernika 1940 r. W tym okresie ataki na Wielk? Brytani? by?y najbardziej intensywne. Reszta uwa?a, ?e konflikt zakończy? si? w maju 1941 r., gdy wi?kszo?? jednostek Luftwaffe zosta?a przydzielona do operacji Barbarossa, tj. agresji na Zwi?zek Radziecki. Tak czy inaczej, aktywno?? Niemców na niebie brytyjskim mala?a od grudnia 1940 r., cz??ciowo na skutek kiepskiej pogody.


Pora?ka Luftwaffe w zwalczeniu lotnictwa mia?a bezpo?redni wp?yw na anulowanie inwazji. Badacze uwa?aj? to wydarzenie za jedn? z trzech najistotniejszych kl?sk III Rzeszy podczas II wojny ?wiatowej. Tym niemniej operacja «Lew morski» nigdy nie by?a realnym zagro?eniem, przede wszystkim brakowa?o do niej pojazdów desantowych. Stan zaopatrzenia dla oddzia?ów desantowych by? kiepski, nie wspominaj?c o niewielkich szansach na zwyci?stwo w obliczu floty Królewskiej Marynarki, rozmieszczonej w w?skim kanale La Manche. By? mo?e chodzi?o bardziej o efekt psychologiczny, zastraszenie Brytyjczyków i zmuszenie do podpisania kapitulacji. Jednak nie zamierzali oni podejmowa? takiego ryzyka.


W końcowej fazie walk na aren? wkroczy?o kolejne państwo Osi — W?ochy. Niewielki kontyngent samolotów z rezerw si? powietrznych tego kraju wspomaga? oddzia?y niemieckie.

To pierwsza bitwa w historii ludzko?ci, której los rozstrzygn?? si? praktycznie tylko w powietrzu. Starcia na l?dzie nie mia?y miejsca. To równie? pierwszy poligon, na którym wykorzystano taktyk? bombardowań strategicznych, opracowan? po I wojnie ?wiatowej. Niemcy nie posiadali maszyn do takich zadań, nie potrafili dotrze? do wi?kszo?ci brytyjskich terytoriów. St?d dzia?alno?? cz??ci lotnisk i obiektów przemys?owych w ogóle nie by?a zagro?ona, od pocz?tku do końca bitwy. Ze strategicznego punktu widzenia Luftwaffe przegra?a zanim w ogóle rozpocz?to dzia?ania. Jedyn? nadziej? by? efekt psychologiczny, z?amanie brytyjskiego oporu i ducha walki. Problem w tym, ?e bombardowanie obiektów cywilnych da?o efekt dok?adnie odwrotny.

 

Activate game


Twitter Facebook WarThunder Play for Free


Copyright 2009—2020 by Gaijin Entertainment Corporation, VA, USA
Wings of Prey is trademark of Gaijin Entertainment Corporation, all other logos are trademarks of their respective owners.

Created in ArtVisio
三级片在线观看